شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: مبانی روانی- اجتماعی در تربیت بدنی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رحمانی نیا، فرهاد
مترجم:
شرحمباحث