شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تولید مثل حیوانات مزرعه ای
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۸۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حافظ , ای. اس حافظ , بی
مترجم: دکتر علیرضا محمود زاده.
شرحمباحث