شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ژنتیک جمعیت
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۴۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دولیتل , دونالد. پی
مترجم: دکتر سید ضیاء الدین میر حسینی، علیرضا صیداوی.
شرحمباحث