شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول ایمنی در ماشینهای کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۴۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دیر، جان
مترجم: محمد باقر دهپور.
شرحمباحث