شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش متراکم ماهی (جلد۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: شفرد، جاناتان - برومیج، نیال
مترجم: دکتر مسعود ستاری - مهندس محمد کریم معتمد.
شرحمباحث