شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: سبزیکاری زیر پوشش پلاستیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: زایتس، پاول
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست..
شرحمباحث