شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: الهی نیا , سید علی
مترجم:
شرحمباحث