شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پیدایش و طبقهبندی خاکها
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۳۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رمضانپور , حسن
مترجم:
شرحمباحث