شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مدیریت علفهای هرز
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اصغری , جعفر
مترجم:
شرحمباحث