شابک:
پژوهشی
عنوان: معرفی انتشارات دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حیدری , رحیم
مترجم:
شرحمباحث