شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اکولوژی دریا
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۴۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زرکامی , رحمت
مترجم:
شرحمباحث