شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فرهنگ جامع زیست شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۵۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۲۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: هنرنژاد , رحیم
مترجم:
شرحمباحث