شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول پرورش کرم ابریشم
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۷۲۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۲
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: حسینی مقدم , سید حسین
مترجم:
شرحمباحث