شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیولوژی حیوانات شکاری در ایران
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۹۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زرکامی , رحمت
مترجم:
شرحمباحث