شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اکولوژی عمومی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۸۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: طاهری , فردین
مترجم:
شرحمباحث