شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: پرورش قارچ شامپینیون
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: اشتاین اِک، هلموت
مترجم: دکتر غلامعلی پیوست.
شرحمباحث