شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیولوژی خاک (جلد ۲) چرخه بیولوژیک عناصر در خاک
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریمینیا، آرمین
مترجم:
شرحمباحث