شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیولوژی خاک (جلد ۱) موجودات خاکزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۰۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد: اول
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریمینیا، آرمین
مترجم:
شرحمباحث