شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: جنگلداری ۱
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۵۷۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۹۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حسن زاد ناورودی، ایرج
مترجم:
شرحمباحث