شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: جغرافیای جنگلهای جهان (قسمت دوم)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۶۱۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۱
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: طاهری آبکنار، کامبیز
مترجم:
شرحمباحث