شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۲۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۰۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث