شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: جغرافیای جنگلهای جهان (قسمت اول) جنگلهای گرمسیری
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: طاهری آبکنار، کامبیز
مترجم:
شرحمباحث