شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فیزیولوژی علفهای هرز (جلد اول) تولید مثل و اکوفیزیولوژی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۶۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دوک. استفن اُ
مترجم: دکتر جعفر اصغری - مهندس شهرام امیرمرادی - مهندس بهنام کامکار.
شرحمباحث