شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: پرورش متراکم ماهی (جلد۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: شفرد، جاناتان برومیج، نیال
مترجم: دکتر مسعود ستاری.
شرحمباحث