شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تیره های متداول گیاهان گلدار
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۱۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هیکی، میکائیل کینگ،کلیو
مترجم: مرضیه بیگم فقیر.
شرحمباحث