شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول رده بندی جانوری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۸۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کاپور. وی.سی
مترجم: دکتر احد صحراگرد دکتر جلیل حاجیزاده.
شرحمباحث