شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: تغذیه انرژی در نشخوار کنندگان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۰
چاپ:
مو لف: ارسکوف. ای.آر
مترجم: توحیدی - جعفری صیادی - خواجوی - محیط - مولاناپور.
شرحمباحث