شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مبانی برنامهریزی مجتمعهای زیستی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۹۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: عظیمی، نورالدین
مترجم:
شرحمباحث