شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصول پرورش کرم ابریشم
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حسینی مقدم، سید حسین
مترجم:
شرحمباحث