شابک:
پژوهشی
عنوان: خلاصه مقالات هفتمین همایش سالانه بررسی تحلیلی و تجربی رفتار سازهها تحت اثر زلزله و بارهای دینامیکی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۱۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۲۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: صفرزاده , اشرف مرادی , صدیقه
مترجم:
شرحمباحث