شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: موتور و تراکتور
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۸۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۰
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: باقری، ایرج
مترجم:
شرحمباحث