شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: دستور کار عملیات آلودگی محیط زیست (آب)
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: توکلی، بابک
مترجم: و تألیف مهندس بابک توکلی.
شرحمباحث