شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: خوراکهای غیر معمول در تغذیه حیوانات
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بودا، کلمان
مترجم: مهندس علیرضا جعفری صیادی.
شرحمباحث