شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: استخراج آبهای زیرزمینی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۹۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پیمیانتا، ژان
مترجم: دکتر محمد محمدی فتیده.
شرحمباحث