شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: فرهنگ جامع زیستشناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هنرنژاد، رحیم
مترجم:
شرحمباحث