شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: قارچشناسی و بیماریهای گیاهی(چاپ سوم)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۷۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: الهی نیا، سیدعلی
مترجم:
شرحمباحث