شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ناجوربالان استان گیلان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: لیناوری , رائو. ای - حسینی , رضا
مترجم:
شرحمباحث