شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصلاح درختان جنگلی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۰۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: رستمی شاهراجی، تیمور
مترجم:
شرحمباحث