شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مباحثی در زمینه آبیاری
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۷۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پارسینژاد، مسعود
مترجم:
شرحمباحث