شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بوم شناسی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۳۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: زرکامی، رحمت
مترجم:
شرحمباحث