شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه خلاصه مقالات ششمین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشکده کشاورزی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۰۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۹
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم کشاورزی
مترجم:
شرحمباحث