شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مدیریت خاک و نقش ماشینهای کشاورزی در خصوصیات فیزیکی خاک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۶۷۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۰۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دیویس ، دی. بی - ایگل , دی. جی - فینی , جی.بی
مترجم: مهندس مهدی عاکف - مهندس ایرج باقری.
شرحمباحث