شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ماشینهای کشاورزی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۴۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۷۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: بِل، براین
مترجم: مهندس محمد باقر دهپور.
شرحمباحث