شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: تکثیر و پرورش کپور و سایر ماهیان پرورشی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۹۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: هوروات، لاسلو تاماس , گیزلا سیکرو , کریس
مترجم: مجیدرضا خوش خلق.
شرحمباحث