شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بهداشت ماهی جلد ۲ (با تجدید نظر و اضافات)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۲۲۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: پست، جرج
مترجم: دکتر مسعود ستاری - دکتر نوید فرامرزی.
شرحمباحث