شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۵۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۸
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اصغری، جعفر - محمودی، آرمان
مترجم:
شرحمباحث