شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کتابنامه ماهیان گرم آبی
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۲۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: توکلی، بابک
مترجم:
شرحمباحث