شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: مقدمهای بر فیزیولوژی و اکولوژی برنج
نوع: تک نگاشت
زبان:
قیمت: ۲۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اصفهانی، مسعود و تدوین دکتر مسعود اصفهانی.
مترجم:
شرحمباحث