شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: قوانین جنگلها و مراتع
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۸۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۷۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: توکلی، بابک
مترجم:
شرحمباحث