شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کنترل و گواهی بذر
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۸۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۶۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۷
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: سوهانی، محمد مهدی
مترجم:
شرحمباحث